Licentie en copyright Copyrighted


Alle berichten en foto’s op deze website zijn eigendom van Francesca Wiegman tenzij anders aangegeven. Geen enkele foto of bericht mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming. Ik kan mij voorstellen dat je misschien teksten, afbeeldingen of andere data vanaf deze website wilt kopiëren, verspreiden of doorgeven. Dat staat je vrij als dat is voor niet-commerciële privé doeleinden en je mijn naam er duidelijk bij vermeldt. Het liefst met een link naar de betreffende pagina erbij.

All messages and pictures on this website are owned by Francesca Wiegman unless otherwise stated. No photo or message may be used for commercial purposes without express written permission. I may suggest that you may copy, distribute or pass texts, images or other data from this website. You are free if it is for non-commercial private purposes and you clearly mention my name. Preferably, with a link to the relevant page.